Advokat Malmö – erfaren advokatfirma

Välkommen till Arenastadens Advokatfirma i Malmö. Vi erbjuder juridisk hjälp och stöd inom arbetsrätt, brottmål, familjerätt och konsumenträtt. Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning

Boka rådgivning

Din advokatfirma i Malmö

Välkommen till Arenastadens Advokatfirma AB. Vi är en advokatfirma i Malmö som erbjuder professionell hjälp till både företag och privatpersoner. Hos oss kan du söka juridiskt stöd och rådgivning inom såväl arbetsrätt, brottmål, familjerätt och konsumenträtt. 

Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning och vi sätter alltid våra klienter i första rummet. Vår erfarenhet och kunskap gör att vi kan åta oss uppdrag inom många olika juridiska fält såsom exempelvis humanjuridik för dig som privatperson samt olika juridiska tjänster för arbetsgivare, organisationer och myndigheter. 

advokatfirma malmö

Lång erfarenhet och bred kunskap 

Arenastadens Advokatfirma AB har lång vana av att driva processer inom allt från arbetsrätt vidare till familjerättsliga frågor. Detta både i Sverige och utomlands. Vi anlitas ofta för Second Opinions till fackliga organisationers bedömningar och vi har även lång erfarenhet av att handlägga ärenden och klagomål från medlemmar som givits felaktig rådgivning i olika enskilda ärenden inom arbetsrätt. 

Är du misstänkt för ett brott? Har du utsatts för ett brott? Behöver du professionell rådgivning och juridisk hjälp för att lösa en tvist? Upplever du att du blivit felaktigt uppsagd från ditt arbete?

Kontakta oss redan idag så ser vi hur vi kan hjälpa dig på bästa möjliga sätt. Som advokat i Malmö värnar vi alltid klientens integritet och sätter dina behov i centrum. 

Anlita oss som din advokat i Malmö 

Det finns många starka skäl till varför du ska välja oss som din advokatfirma i Malmö. Vi har dels en lång och gedigen erfarenhet från olika tvister och juridiska ärenden. Dels så har vi även goda referenser och kan visa upp åtskilliga exempel på där vi, genom vårt arbete och vår kunskap, gjort skillnad och spelat en avgörande roll. 

Vi sätter oss alltid in i varje klients ärende och vi engagerar oss personligen. Det senare är viktigt. I många fall - exempelvis inom Brottmål och Familjerätt - så kan din advokat och ditt juridiska ombud fylla en viktig funktion även på det mentala planet och fungera som en axel att luta sig mot då det blåser som värst. 

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning

Advokatfirma Malmö – våra rättsområden

Här nedan följer lite information om några av de tjänster där vi som advokat i Malmö kan hjälpa dig: 

Familjerätt 

Vi biträder klienter i frågor som rör vårdnad- och umgänge med barn samt ekonomisk familjerätt. Frågor som rör vårdnad om barn, barns boende och barns rätt till umgänge med sina föräldrar sorteras in under Ordinär Familjerätt - men en exakt gräns mellan detta och ekonomisk familjerätt är långt ifrån enkel att dra. Exempelvis så kan boendefrågan i allra högsta grad påverka exempelvis underhållsbidrag och därmed också ha ekonomiska effekter. 

Sett ur ett annat perspektiv så har familjerätt och frågor inom denna juridiska gren även kommit att få en mer internationell prägel där exempelvis tvister om vårdnad och erkännande av domar kan ställa frågor om vilket lands domstolar som skall pröva en tvist. Världen blir mindre och med detta kommer också krav på bättre kunskaper. 

Vi har vana av arbete inom familjerätt både inom Sverige och i andra länder och är väl insatta i både exempelvis Haag-konventionen och Bryssel II-förordningen. 

Inom familjerätt så kan vi bidra med vår expertis vid exempelvis följande tvister och ärenden: 

 • Vårdnad om barn
 • Barns boende- och umgänge
 • Kvarsittanderätt i bostad vid exempelvis en separation
 • Underhållsbidrag/underhållsstöd 
 • Bodelning
 • Arvsrätt 
 • Internationell ekonomisk familjerätt 
 • Äktenskapsskillnad och samboseparation 
 • Testamenten, äktenskapsförord och samboavtal 

Brottmål 

Oavsett om du är utsatt för ett brott eller om du är misstänkt för ett sådant så kan du välja oss som din advokat i Malmö. Som brottsoffer så kan du anlita oss som ditt målsägarbiträde. Det innebär att du får juridisk hjälp och ett stöd genom allt från förhör vidare till dess att ärendet prövas i domstol. 

Ett målsägarbiträde förordnas av domstolen, men som utsatt för ett brott kan du framställa en begäran till Polisen i samband med att förundersökningen inleds om vilken du vill ska agera som biträde. Väljer du oss så får du ett viktigt stöd genom en jobbig process och juridisk hjälp med exempelvis skadeståndsanspråk och vilka krav som är rimliga att ställa. Något som kräver god kunskap och erfarenhet. Ett målsägarbiträde bekostas av staten. 

Är du misstänkt för ett brott så har du ofta rätt till en offentlig försvarare som bistår dig vid polisförhör samt vid rätten. Din offentlige försvarare kommer bland annat att sätta sig in i bevisläget samt verka för att ordna med bevisning som talar för din inställning till det brott du anklagas för. 

Vi har lång och gedigen erfarenhet av att agera offentlig försvarare. Det är domstolen som utser en sådan, men som misstänkt så har man också rätt att framställa en egen begäran om vilken man vill se som offentlig försvarare. Kostnaden bekostas av staten, men i händelse av en fällande dom så kan man bli återbetalningsskyldig. 

Arbetsrätt: 

Vi har lång erfarenhet av att driva ärenden och processer inom arbetsrätt - såväl inom Sverige som utomlands. Som både arbetsgivare och arbetstagare är det viktigt att veta vilka rättigheter och vilka skyldigheter man har att förhålla sig till. Ser man till arbetsrätt överlag så är det ofta viktigt att agera skyndsamt då många ärenden kommer med tydlig preskriptionstid. 

Samma typ av preskriptionstid finns även att förhålla sig till gällande exempelvis lönegaranti om en arbetsgivare skulle hamna på ekonomiskt obestånd. Viktig är därför att du snabbt kontaktar oss som advokat i Malmö så att du har en chans att nå en uppgörelse. Följande områden inom arbetsrätt är några av de tjänster vi har expertis- och kan ge rådgivning inom: 

 • Anställningsskydd inför- och efter uppsägning. 
 • Frågor som rör omorganisationer. 
 • Frågor angående individuella anställningsavtal. 
 • Tillämpning av sekretess- och konkurrensklausuler. 
 • Diskriminering - direkt eller indirekt - samt bristande tillgänglighet på grund av
 • funktionshinder.
 • Kränkande särbehandling. 

Gratis rådgivning och finansiering i Malmö

Som advokat i Malmö erbjuder vi gratis rådgivning. Det innebär att du kan kontakta oss för telefonrådgivning utan någon kostnad. Vi samtalar, lyssnar in på ditt ärende och ger dig sedan rådgivning i frågan. 

Skulle det visa sig att du är i behov av juridisk hjälp ställer vi självklart upp och bidrar med vår expertis. Det sker då till en kostnad, men det är inte givet att du som privatperson behöver betala denna. 

Det finns olika möjligheter vad gäller finansiering av våra tjänster i samband med olika tvistemål. Här nedan följer två exempel på detta: 

Rättsskydd: 

I vissa typer av tvister kan du vara berättigad till det så kallade rättsskyddet. Förenklat så innebär detta att en del av dina advokatkostnader täcks av din hemförsäkring - eller exempelvis en företagsförsäkring.

Hur stor del av dina kostnader som täcks av ditt rättsskydd avgörs av hur din försäkring ser ut - och i det avtalet finns även ett maxtak inskrivet. 

Viktigt att vara medveten om gällande rättsskydd är att ett sådant kan sökas enbart i samband med att en tvist har inletts. Vi har lång vana av att snabbt och enkelt hjälpa våra klienter med rättsskyddsansökningar till försäkringsbolag. En snabb hantering är viktigt då det finns preskriptionsregler att förhålla sig till. 

Rättshjälp: 

Rättshjälp är en statlig ersättning som kan utgå i samband med en tvist. Det avgörande är hur de ekonomiska förutsättningar ser ut - vilket gör att man exempelvis inte får ha en inkomst, eller andra ekonomiska värden, överstigande ett visst belopp.

Rättshjälp syftar till att alla ska ha möjlighet till juridisk hjälp i samband med en tvist och att storleken på plånboken inte ska vara avgörande. 

Till skillnad från rättsskyddet så ersätter rättshjälpen enbart de egna ombudskostnader som finns - inte motpartens. Staten betalar en del av dina ombudskostnader medan en del måste bekostas av dig själv. Ansökan om rättshjälp görs till antingen Rättshjälpsmyndigheten eller till domstol och sker via ett särskilt formulär där vi - som ditt ombud - hjälper dig. 

advokat malmö