Finansiering

Kontakta oss

Rättsskydd

I vissa typer av tvister kan du vara berättigad till s k rättsskydd. Detta är ett moment som ingår i de flesta hem- och villaförsäkringar eller företagsförsäkringar. Om du är berättigad till rättsskydd kan du få ersättningar för en del av advokatkostnaderna. Dessa består dels av din egen ombudskostnad men även motpartskostnader som kan komma att dömas ut vid rättegång. De närmare rättsskyddsvillkoren framgår av de särskilda villkor som gäller i den aktuella försäkringen. I försäkringarna finns även ett takbelopp som det ersättningsbelopp som maximalt kan utgå vid en tvist.

Det är viktigt att veta att rättsskydd kan sökas först när tvist uppkommit. Rättsskyddsförsäkringarna brukar ha olika preskriptionsregler som gör att en kontakt bör tas så snart som möjligt med försäkringsbolaget. Vi är vana vid att snabbt och enkelt göra rättsskyddsansökningar till försäkringsbolagen.

Rättshjälp

Rättshjälp är en statlig ersättning som i vissa fall kan utgå vid tvist. Rättshjälp syftar till att hjälpa den som inte har ekonomiska förutsättningarna att få rättsligt bistånd på annat sätt, varför din inkomst och ekonomiska förutsättningar i övrigt inte får överstiga ett visst belopp. Rättshjälpen ersätter till skillnad från rättsskyddet endast egna ombudskostnader. Rättshjälp innebär att staten betalar en del av dina ombudskostnader medan du får betala en viss procentsats på egen hand. Ansökan görs till rättshjälpsmyndigheten eller domstol. Detta görs tillsammans med ombudet i ett särskilt formulär.

Förordnanden

Vid olika typer av förordnande såsom ex v målsägandebiträde och offentligt biträde betalar staten ombudskostnaden. Detta sker även vid uppdrag som offentlig försvarare men där kan domstolen, om den misstänkte fälls till ansvar för brott, besluta att den som döms får betala tillbaka hela eller en del av kostnaderna för försvarare och målsägandebiträden.

Privat betalning

För det fall du inte har rätt till rättsskydd eller rättshjälp kan du även driva ett ärende genom privat finansiering. Vi uppdragets början kan det ofta göras en ungefärlig bedömning av vad en process kan innebära. Innebär ditt ärende endast en rådgivning eller ett begränsat uppdrag är det lättare att ange en ungefärlig kostnad. Advokatfirman tillämpar olika taxor för olika ärenden. Taxorna brukar anses som konkurrenskraftiga.

Kostnadsinformation under ärendets gång

Finansieringsformerna gås igenom vid inledande möte med klienten och tydliggörs i en uppdragsbekräftelse. Under ärendets gång sker en elektronisk dagbok över nedlagda åtgärder och kostnader vilken kommuniceras med klienten löpande så att denne kan följa kostnadsutvecklingen. Debitering kan ske via löpande a-contobetalningar som ungefärligen följer arbetsåtgången eller förskottsbetalning. Vid slutfakturering ses debiteringen över och det sker avdrag för gjorda betalningar.

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning