Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Arenastadens Advokatfirma AB (”Advokatfirman”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll.

Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas i förekommande fall på grundval av art. 6 a – 6 e Dataskyddsförordningen.

Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Advokatfirman behandlar dina personuppgifter på de sätt som krävs för att följa förpliktelser som åvilar advokatfirman enligt myndighetsbeslut och lag, såsom exempelvis Bokföringslagen (1999:1078), Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och för att följa Advokatsamfundets Vägledande regler om god advokatsed, som skall följas enligt Rättegångsbalken 8 kap 4 §.

En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Advokatfirman måste behandla olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet, beroende på vad ditt ärende kräver. Advokatfirman samlar in följande personuppgifter från dig som är klient: 1) uppgift om identitet – förnamn, efternamn, personnummer, 2) Kontaktuppgifter – adress, epostadress, telefonnummer, 3) Betalningsinformation – information för att utställa faktura, 4) Uppdraget – uppgifter om ärendet eller uppdraget som avser dig. Vi kan i vissa fall insamla personuppgifter från andra än dig själv, såsom exempelvis myndigheter, domstolar, allmänt tillgängliga källor, motparter eller motpartsombud.

Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

I enlighet med Vägledande regler om god advokatsed är Advokatfirman skyldig att i original eller kopia arkivera de handlingar som ansamlas under utförande av ett uppdrag. Detta gäller dock inte dubletter, tryckta handlingar och liknande material som utan större svårigheter kan framtas från annat håll. Arkivhandling ska ske under tio år eller den längre tid som uppdraget kräver. Handlingar, andra än klienten tillhöriga originalhandlingar, kan även arkiveras i form av fotografiska eller elektroniska kopior. Enligt Bokföringslagen (1999:1078) är Advokatfirman skyldig att bevara personuppgifter som förekommer i fakturor och andra bokföringsunderlag i sju år. Personuppgifter som inte ansamlats under utförande av ett uppdrag utan för marknadsföring eller liknande kontakt sparas i som mest sex månader från avslutad kontakt. Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när de inte längre behöver bevaras. Med avpersonifiering menas att uppgifterna inte längre kan associeras med en person.

Advokatfirman vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga och tekniska organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 i Dataskyddsförordningen. Advokatfirman har interna riktlinjer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor. Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident så kommer Advokatfirman att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatfirman om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål eller att återkalla ett samtycke till det. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta oss på [email protected] eller adress/webb nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är Arenastadens Advokatfirma AB, 559135-8055, Solna torg 19, plan 5, 171 45 Solna, www.arenastadensadvokatfirma.se.

Arenastadens Advokatfirma AB