Arbetsrätt Företag

Arenastadens Advokatfirma AB har lång erfarenhet av alla frågor inom arbetsrätten och har företrätt klienter i såväl svenska domstolar som utomlands.

Kontakta oss

Arbetsrätt — företag

Arbetsrätten och arbetsrättsliga frågor är ett komplicerat område som regleras av en rad olika lagar. En korrekt hantering av olika ärenden kräver erfarenhet och omdöme. Om en arbetsgivare hanterar dessa frågor felaktigt kan det få stora konsekvenser, bl a ekonomiska, för företaget. Det är även viktigt att agera förebyggande så att tvister undviks samt agera tvistelösande när en tvist riskerar att uppstå eller redan uppstått.

Arenastadens Advokatfirma har lång erfarenhet av alla frågor inom arbetsrätten och har företrätt klienter i såväl svenska domstolar som utomlands. Albert Malmberg anlitas i skiljeförfaranden. Advokatfirman anlitas ofta för s k ”second opinions” till organisationers bedömningar och handlägger också klagomål från medlemsföretag av organisationernas rådgivning i enskilda ärenden.

Vi erbjuder rådgivning inom bl a följande områden:

 • Konkret rådgivning vid uppsägningsförfaranden utifrån ”nya LAS” gällande sakligt skäl för uppsägning, omplaceringsskyldighet, turordningsfrågor och frågor gällande företrädesrätt till återanställning samt vid ev. avskedanden
 • Omorganisationer
  Överväganden, juridisk riskanalys, planering och MBL-förhandlingar
 • Individuella anställningsavtal
  Omreglering av anställningsvillkor, semesterlönefrågor, bonus/provisionsavtal, avtalsbrott, anställningsavtalets omfattning vad gäller arbetstider, bisyssla, omfattningen av en arbetstagares arbetsskyldighet och var går gränsen för en arbetsgivares arbetsledningsrätt
 • Konkurrens- och sekretessklausuler/ skydd för företagshemligheter<
 • Handläggningsrutiner för ärenden rörande påståenden om sexuella trakasserier
 • Rehabiliteringsfrågor
 • Diskriminering, direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet pga funktionshinder
 • Kränkande särbehandling
 • Migration/arbetstillstånd
 • Internationell arbetsrätt och arbetstillstånd, ex utstationering av utländska företag i Sverige
 • Planering och överväganden, överläggning och MBL-förhandlingar, uppsägning/omplacering av chefer och högre befattningshavare
 • Företagsövergångar
 • Processer
  Processer i tingsrätt, arbetsdomstol och skiljeförfaranden, dels via handelskammaren samt även enligt lag om skiljemän
Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning