Familjerätt

Familjerätt är ett brett område som bland annat gäller frågor om vårdnad och umgänge om barn samt ekonomisk familjerätt, dvs arv, testamente, äktenskapsförord & samboavtal.

Kontakta oss

Familjerätt / Ekonomisk familjerätt

Vi biträder klienter i frågor om vårdnad/umgänge med barn samt s k ekonomisk familjerätt.

Med ordinär familjerätt brukar avses frågor om vårdnad om barn, dess boende eller rätt till umgänge med föräldrarna. En helt exakt gräns går inte att dra då frågor om boende/umgänge kan ha ekonomiska effekter på ev rätt till underhållsbidrag från den andre föräldern. En ökande andel av dessa tvister har kommit att beröra verkställighet och erkännande av domar samt behörighetsfrågor om vilket lands domstol som skall pröva en tvist med internationell anknytning. Den ökande globaliseringen ökar behovet av tillämpning av internationellt regelverk, exempelvis den s k Haagkonventionen och Bryssel II-förordningen. I tvister av dessa slag kan det finnas möjlighet till rättsskydd via hemförsäkringen.

  • Vårdnad om barn; tillämpning och bedömning av barns bästa, handläggningsfrågor i domstol, intermistiska beslut, samarbetssamtal, utredningsfrågor, medling, verkställighet
  • Barns boende och umgänge; i vilka situationer är s k växelvist boende det bästa för barnet, olika former av avtalsupplägg för boende och umgänge
  • Kvarsittanderätt i bostad i samband med separation
  • Underhållsbidrag/ Underhållsstöd; tillämpning av gällande regler och rättsfall
  • Internationell familjerätt; behörighets- och verkställighetsfrågor

Ekonomisk familjerätt berör de ekonomiska rättigheterna som följer av samlevnad för familje- och partnerrelationer och dess upplösning genom bodelning. Ofta handlar detta om äganderättsreglering av samlevandes bostad under och efter en relation. Advokatfirman har handlagt många ärenden gällande trygghetsreglering genom samboavtal vid gemensam samlevnad i bostäder av större värde om separation blir aktuell. Anspråk och tvistefrågor kan ibland också grundas på samäganderätt, exempelvis s k dold samäganderätt. Advokatfirman har lång erfarenhet av utformning av olika testamenten anpassade för olika familjesituationer och kommande generationsskiften. Särskilt viktig är testamenten för sambor och gifta med s k särkullbarn. Ibland kan det vara av betydelse att trygga arvtagares rätt genom att förordna om särskild förvaltare för yngre arvtagare. Även arvsrätt ingår i den ekonomiska familjerätten och kan ex v gälla tvist vid arv såsom ev. laglottskränkning och testamentsklander.

  • Testamenten / samboavtal / äktenskapsförord
  • Äktenskapsskillnad / Samboseparation
  • Bodelning
  • Arvsrätt
  • Internationell ekonomisk familjerätt
Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning