Arbetsrätt — Privatperson

Arbetsrätt berör de flesta på ett ingripande sätt. Vi biträder såväl arbetsgivare som anställda med alla frågor som berör ett anställningsförhållande.

Kontakta oss

Arbetsrätt — Privatperson

Arbetsrätten är ett betydelsefullt område för varje yrkesarbetande. Arenastadens Advokatfirma har lång erfarenhet av arbetsrätt och har drivit en mängd olika processer, såväl inom som utom landet. I arbetsrättsliga ärenden, särskilt för arbetstagare, är det viktigt att inleda och driva ärendena med skyndsamhet eftersom det i de flesta arbetsrättsliga lagstiftningar finns preskriptionsregler. Förutom dessa preskriptionsregler finns även särskilda preskriptionsregler för ev. lönegarantikrav för det fall arbetsgivaren skulle hamna på obestånd. Det är därför mycket viktigt att snabbt komma i kontakt med en kunnig advokat.

Vi lämnar rådgivning inom bl a:

 • Anställningsskydd inför och efter uppsägning genom turordningsregler och företrädesrätt till återanställning utifrån nya LAS (lagen om anställningsskydd) samt vid avskedande
 • Frågor vid omorganisationer, möjligheter till teambedömning/snabbanalys av advokatfirmans medarbetare och sakkunnig
 • Frågor ang. individuella anställningsavtal
 • Frågor om gränsdragning mellan arbets- och uppdragstagarförhållande, frågor rörande omreglering av anställningsavtal, beräkning av rätt till semesterlön och semesterersättning, bonus/provisionsavtal, avtalsbrott och uppsägning/avskedande, tillämpning av arbetsrättslig lagstiftning och av kollektivavtal, uppsägning/omplacering av chefer och högre befattningshavare som exempelvis VD och CFO, ansvar för arbetstagare med särskild förtroendeställning, påståenden och ansvar för sexuella trakasserier
 • Tillämpning av konkurrens- och sekretessklausuler samt skydd för företagshemligheter, frågor rörande tillåtande av bisyssla
 • Rehabiliteringsfrågor
 • Diskriminering, direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet pga funktionshinder
 • Kränkande särbehandling
 • Internationell arbetsrätt och arbetstillstånd, ex utstationering av utländska företag i Sverige
 • Processer
  Processer i tingsrätt, arbetsdomstol och skiljeförfaranden, dels via handelskammaren samt även enligt lag om skiljemän

Arenastadens Advokatfirma anlitas ofta för s k ”second opinions” till fackliga organisationers bedömningar och handlägger också klagomål och ev. anspråk från medlemmar pga organisationernas felaktiga rådgivning i enskilda ärenden. Advokatfirman har handlagt ett flertal ärenden där medlemmar i fackliga organisationer fått felaktiga rådgivning genom ombudsmän som inte är juristutbildade och där det vissa fall kan misstänkas föreligga jävssituationer då lokala fackliga ombudsmän samtidigt är anställda hos motparten.

Vi erbjuder kostnadsfri telefonrådgivning
Boka fri telefonrådgivning